title@DOUKUTSU-TANKENTAI@
Yoshihiro Ito
Book Cover Art & Design
Shinpusha
Tokyo, Japan