title NEWS NO URA NIHA "KAGAKU" GA IPPAI  
Fujio Nakano
Book Cover Illustration
Bungeishunju Ltd.
Tokyo, Japan