title SEIKIMATSU NO SAHOU 
Shinji Miyadai
Book Cover Design & Illustration
Media Factory, Inc.
Tokyo, Japan